Prayer Time

Date Day Fajr Start Fajr JAMA'AH Sunrise Zohar Start Zohar JAMA'AH Asar Start Asar JAMA'AH Magrib Start Magrib JAMA'AH Isha Start Isha JAMA'AH
27 Wed 04:17 05:30 05:51 12:15 01:00 04:29 05:00 06:32 AFTER AZAN 07:54 08:15
28 Thu 04:15 05:30 05:49 12:15 01:00 04:30 05:00 06:34 AFTER AZAN 07:56 08:15
29 Fri 04:13 05:30 05:46 12:14 01:00 04:31 05:00 06:36 AFTER AZAN 07:58 08:15
30 Sat 04:10 05:30 05:44 12:14 01:00 04:33 05:00 06:37 AFTER AZAN 07:59 08:15